Προκήρυξη θέσης στoν Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA).

Κοινοποιείται η υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/729/21206/18-11-2020 (ΑΔΑ: 66ΣΣ46ΜΤΛ6-ΝΑΤ) ανακοίνωση προκήρυξης του Υπουργείου Εσωτερικών

 

Προκήρυξη θέσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία GSA (European Global Navigation Satellite Systems Agency).

Κοινοποιείται η υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/730/21204/18-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΡΠ46ΜΤΛ6-Σ2Ι) ανακοίνωση προκήρυξης του Υπουργείου Εσωτερικών

 

Προκήρυξη θέσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία υποστήριξης Ασύλου (EASO) – Μάλτα.

Κοινοποιείται η υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/725/21205/18-11-2020 (ΑΔΑ: 97ΣΕ46ΜΤΛ6-ΦΙΘ) ανακοίνωση προκήρυξης του Υπουργείου Εσωτερικών

 

Προκήρυξη θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA).

Κοινοποιείται η υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/727/21202/18-11-2020 (ΑΔΑ: 6Ι9Φ46ΜΤΛ6-2Α9) ανακοίνωση προκήρυξης του Υπουργείου Εσωτερικών