Το Πανεπιστήμιο Πατρών – μέσω του Κέντρου Ανάπτυξης και Διαχείρισης Δικτύων του το οποίο με απόφαση Συγκλήτου στην υπ’ αριθμόν 431/10-07-2008 συνεδρίασή της ορίστηκε να είναι το αρμόδιο όργανο για να εποπτεύει την τήρηση της αντίστοιχης πολιτικής του Πανεπιστημίου – ζητά από όλα τα μέλη του (διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, φοιτητές) να είναι ενήμεροι για τις ευθύνες τους σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να διασφαλίζουν ότι δεν καταπατούν αυτά τα δικαιώματα κατά την διακίνηση ψηφιακού υλικού μέσω των υπολογιστικών και δικτυακών συστημάτων και υποδομών του Ιδρύματος.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, θεωρώντας το ζήτημα της παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων σοβαρή υπόθεση, διακηρύττει προς κάθε κατεύθυνση ότι η μη εξουσιοδοτημένη διακίνηση αρχείων υλικού προστατευόμενου με πνευματικά δικαιώματα είναι παράνομη, αντίθετη στην πολιτική του Πανεπιστημίου, και αποτελεί σημαντικό θέμα με ενδεχόμενες αστικές και ποινικές ευθύνες τόσο για το Πανεπιστήμιο συνολικά όσο και για τους χρήστες του Δικτύου που εμπλέκονται σ’ αυτήν ως μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα. Το Πανεπιστήμιο Πατρών ισχυρά αποθαρρύνει τη διακίνηση τέτοιων αρχείων, και ζητά να μην διακινείτε και διανέμετε προστατευόμενο με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας υλικό διαμέσω του Δικτύου του Πανεπιστημίου μας (συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων της δράσης «ΔΙΟΔΟΣ» – ADSL για Φοιτητές και Εκπαιδευτικό προσωπικό των ΑΕΙ/ΤΕΙ της χώρας [βλ. http://diodos.gsrt.gr/]), τόσο μέσω web ιστοσελίδων, όσο και μέσω peer-to-peer εφαρμογών λογισμικού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), κλπ. Τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας που θα εμπλέκονται σε παράνομη διακίνηση υλικού προστατευόμενου με πνευματικά δικαιώματα χρησιμοποιώντας το Δίκτυο – τηλεπικοινωνιακά συστήματα και υπολογιστές – του Πανεπιστημίου Πατρών το κάνουν σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία και την πολιτική του Πανεπιστημίου, και επομένως με δική τους άμεση και προσωπική ευθύνη και κίνδυνο, και θα είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για κάθε ενδεχόμενη επίπτωση των πράξεών τους.

Εφιστούμε, λοιπόν, την προσοχή σας στην τήρηση

(α) Της Νομοθεσίας της χώρας μας περί Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

(β) Του εγκεκριμένου από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου μας «Κανονισμού Λειτουργίας του Δικτύου του ΠΠ» ο οποίος στην παράγραφο 3.6.7 ρητώς αναφέρει ότι «δεν είναι επιτρεπτή διαμέσου του Δικτύου του Πανεπιστημίου Πατρών η παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων των δικαιούχων», και

(γ) Της εγκεκριμένης από τη Σύγκλητο – στην υπ’ αριθμόν 431/10-07-2008 συνεδρίασή της – «Πολιτικής Χρήσης και Διακίνησης Υλικού Προστατευόμενου με Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας μέσω των Υπολογιστικών Συστημάτων και του Δικτύου του Πανεπιστημίου Πατρών».

Παρακαλούμε, τέλος, να διαβάσετε προσεκτικά το πλήρες μήνυμα της 20ης/10/2008 του Πρύτανη του Πανεπιστημίου μας προς όλους τους φοιτητές και την ευρύτερη Πανεπιστημιακή Κοινότητα σχετικά με την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων κατά τη διακίνηση αρχείων μέσω του Δικτύου του Πανεπιστημίου Πατρών.