Το Πανεπιστήμιο Πατρών παρέχει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις, τη δυνατότητα διενέργειας μεταδιδακτορικής έρευνας στους τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα και/ή στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει.

Βασικοί στόχοι της διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας στο Πανεπιστήμιο Πατρών είναι οι ακόλουθοι:

1. Η περαιτέρω ενίσχυση της έρευνας και η ανάπτυξη νέων επιστημονικών εξειδικεύσεων και ερευνητικών περιοχών.

2. Η διεξαγωγή υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας.

3. Η ενίσχυση νέων επιστημόνων να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης και της έρευνας.

4. Η ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνούς προβολής του ερευνητικού έργου του Ιδρύματος.

Ο Κανονισμός Μεταδιδακτορικής Έρευνας και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών του Πανεπιστημίου Πατρών είναι διαθέσιμος στο ΦΕΚ Β’ 364/9.2.2017.