Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Πανεπιστημίου Πατρών ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1995. Είναι πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) και εξειδικεύεται στα ακόλουθα θεματικά πεδία:

Επαγγέλματα Περιβάλλοντος
Επαγγέλματα Υγειά – Πρόνοιας
Επαγγέλματα Πολιτισμού και Αθλητισμού
Παιδαγωγικά Επαγγέλματα
Επαγγέλματα Οικονομίας και Διοίκησης
Επαγγέλματα Πληροφορικής
Επαγγέλματα Τουριστικά και Παροχής Υπηρεσιών
Αγροτικά Επαγγέλματα
Επαγγέλματα Τεχνικά και Μεταφορών.

Το ΚΕΚ ΠΠ έχει δραστηριοποιηθεί σε σεμινάρια κατάρτισης που το αντικείμενο τους καλύπτει όλο το φάσμα της τεχνολογίας, της διοίκησης και των ανθρωπιστικών επιστημών ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει μεθόδους βελτίωσης για την εκπαίδευση ενηλίκων, την κατάρτιση και την απασχόληση.

Οι δραστηριότητες του ΚΕΚ αφορούν:

στην υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων, προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, Προγραμμάτων καταπολέμησης του αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας κ.α.,
στη διεξαγωγή ερευνών, μελετών, ημερίδων και συνεδρίων,
στην παραγωγή και προσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού σε σχέση με τις ανάγκες των προγραμμάτων.

Οι συνεργάτες του ΚΕΚ είναι μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και άλλοι επιστήμονες υψηλού επιπέδου. Τόσο η υποδομή και ο τεχνολογικός εξοπλισμός του ΚΕΚ όσο και το ανθρώπινο δυναμικό που το στελεχώνει, καθιστούν το Γραφείο μία δυναμική υπηρεσία του Πανεπιστημίου.