ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 25 / 2019-2020

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Σύμφωνα με την απόφαση της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγήτριας Β. Κυριαζοπούλου, η επικοινωνία των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και των ενδιαφερομένων πολιτών με τις διοικητικές υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των Γραμματειών Σχολών και Τμημάτων, της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ, Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης, κλπ) του Πανεπιστημίου Πατρών θα γίνεται εφεξής μέσω τηλεφώνου και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων (email). Σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την απρόσκοπτη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων με αποφυγή της συνάθροισης προσώπων.
Aυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και των πολιτών που απευθύνονται προς τις διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο για εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας με την αρμόδια υπηρεσία και ραντεβού σε εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να αναρτήσουν την παρούσα στον χώρο που στεγάζονται με τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας και να εξασφαλίσουν το απαραίτητο προσωπικό που θα επιληφθεί της αποκλειστικής αλλά και ταυτόχρονα αποτελεσματικής τηλεφωνικής εξυπηρέτησης των ενδιαφερομένων.
Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι νεοτέρας.
Στοιχεία επικοινωνίας των υπηρεσιών διατίθενται στον διαδικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου Πατρών στις διευθύνσεις:
Διοικητικές Υπηρεσίες: https://www.upatras.gr/el/admin_services
Τμήματα: https://www.upatras.gr/el/departments
Τηλεφωνικός κατάλογος Κεντρικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών: https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/tilefonikos_katalogos_…
Ονομαστικός Τηλεφωνικός Κατάλογος Πανεπιστημίου Πατρών: http://ds.upatras.gr/
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ COVID – 19

Η Επιτροπή του Πανεπιστημίου Πατρών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊoύ COVID-19 στην εκπαιδευτική του λειτουργία και τη συνέχιση της ομαλής πορείας της εκπαίδευσης των φοιτητών του σε όλα τα προγράμματα σπουδών, προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, στην 4η συνεδρίασή της, την Τρίτη 17/3/2020, συνεκτίμησε τις εξελίξεις στο ζήτημα της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Ιδρύματος και ιδίως τα εξής:
(α) τα επιτυχή αποτελέσματα από την πιλοτική εφαρμογή του συστήματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, που προτάθηκε με το μήνυμα της 16/3/2020, και την εμπειρία των συναδέλφων που δίδαξαν αυτό το διήμερο.
(β) τις οδηγίες του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων αρμόδιου για Θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης (116/16.03.2020), σύμφωνα με τις οποίες είναι πλέον ορατό το ενδεχόμενο της πλήρους μετάπτωσης σε ηλεκτρονική εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς και τη διαβεβαίωση της μη απώλειας του εαρινού εξαμήνου
Διεπίστωσε δε ότι,
Η ανταπόκριση της πανεπιστημιακής κοινότητας στο σύνολό της, και ιδιαίτερα του διδακτικού προσωπικού, των δομών και των υπηρεσιών του Ιδρύματος είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα:
Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί αρκετά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα με τη χρήση του λογισμικού Skype for Business με ακροατήρια που κυμαίνονται από 10 έως 200 άτομα, χωρίς να παρουσιαστούν ιδιαίτερα προβλήματα και μάλιστα με ιδιαιτέρως ενεργή συμμετοχή και προσέλευση  από την πλευρά των φοιτητών.
Στον ειδικό χώρο («μάθημα») με τίτλο «Εκπαιδευτική Λειτουργία την Εποχή του Covid-19» που έχει δημιουργηθεί στο e-class (https://eclass.upatras.gr/courses/EE994/) για την υποστήριξη του διδακτικού προσωπικού, έχουν ήδη γίνει 455 εγγραφές μελών του διδακτικού προσωπικού του ιδρύματος, ενώ έχει προσπελαστεί 24.602 φορές. Αντίστοιχα, η σχετική ανακοίνωση στο facebook των φοιτητών του Ιδρύματος προσπελάστηκε 13.624 φορές. Στο e-class έχει ήδη ξεκινήσει η κατάθεση ερωτημάτων αλλά και καλών πρακτικών από τα μέλη του διδακτικού προσωπικού, ενώ αναρτήθηκαν και νέες οδηγίες για τη χρήση του SkypeforBusiness https://eclass.upatras.gr/modules/document/file.php/EE994/guide-teaching… για τους εγγεγραμμένους χρήστες και είναι επίσης διαθέσιμο στη διεύθυνση https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/guide-teachingstaff-1.pdf (συγγραφή και επιμέλεια: Ι. Αντωνόπουλος, Β. Γιαννακόπουλος και Ι. Τσάκωνας).
Η τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης για το διδακτικό προσωπικό ανταποκρίθηκε σε 182 κλήσεις κατά το πρώτο εικοσιτετράωρο λειτουργίας, ενώ απαντήθηκαν 33 μηνύματα στον ηλεκτρονικό λογαριασμό.
Ξεκίνησε η λειτουργία της ιστοσελίδας «Υποστήριξη εκπαιδευτικού έργου» στον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης https://library.upatras.gr/support/edumaterial, με ηλεκτρονικά συγγράμματα και πηγές. Η ιστοσελίδα αυτή θα εμπλουτίζεται συνεχώς τις επόμενες ημέρες.

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών έχουν ήδη δρομολογηθεί όλες οι αναγκαίες διευθετήσεις προκειμένου η μετάπτωση αυτή να επηρεάσει στο μικρότερο δυνατό βαθμό το επίπεδο ποιότητας στην εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι  διευθετήσεις αυτές είναι απολύτως συμβατές με τις οδηγίες που δόθηκαν σήμερα από το Υπουργείο και επομένως είναι απολύτως αναγκαίο αυτή τη στιγμή να ενσωματωθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός μαθημάτων στο σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου, όλα τα ΑΕΙ πρέπει να αξιοποιήσουν το διάστημα έως τις 24.3.2020 προκειμένου να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο παράτασης της αναστολής λειτουργίας με φυσική παρουσία, ενώ έως τις 30.3.2020 είναι απαραίτητο να έχει αποσταλεί στο Υπουργείο ο αριθμός μαθημάτων που προσφέρονται εξ αποστάσεως ανά Τμήμα και ΑΕΙ. Στην κατεύθυνση αυτή είναι αναγκαίο τις αμέσως επόμενες ημέρες να  γίνουν οι εξής ενέργειες:
Καθορισμός των μαθημάτων που θα ενταχθούν στο σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από όλα τα Τμήματα του Ιδρύματος, με αιτιολόγηση για τα μαθήματα που δεν θα προσφερθούν, όπως τονίζεται στις οδηγίες του Υπουργείου. Στα μαθήματα που θα προσφερθούν περιλαμβάνονται εκείνα που είναι εφικτό να υλοποιηθούν με βάση το σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (θεωρητικά μαθήματα, θεωρητικό μέρος εργαστηριακών μαθημάτων, κλπ). Στόχος είναι για όσο διάστημα διαρκέσει η αναστολή λειτουργίας να έχουν γίνει οι αναπληρώσεις μαθημάτων, αλλά και η ολοκλήρωση του μεγαλύτερου μέρους των θεωρητικών μαθημάτων, ώστε όταν επιτραπεί η λειτουργία με φυσική παρουσία να υπάρχουν περισσότεροι διαθέσιμοι πόροι για την αναπλήρωση των εργαστηριακού τύπου μαθημάτων.
Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να αξιοποιηθούν σε αυτή την κατεύθυνση τα κενά που δημιουργούνται στα ωρολόγια προγράμματα λόγω αναβολής των εργαστηριακής φύσεως μαθημάτων, ενώ θα ήταν σκόπιμο από την επόμενη εβδομάδα να δημιουργηθούν νέα ωρολόγια προγράμματα για το διάστημα της αναστολής λειτουργίας. Οι διαδικασίες μέσω των οποίων ένα μάθημα θα θεωρείται ότι έχει διδαχθεί καθορίζονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και επομένως οι ειδικότερες προϋποθέσεις θα καθοριστούν από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων.
Η παροχή των συγγραμμάτων στους φοιτητές είναι απολύτως απαραίτητη, ειδικά υπό αυτές τις συνθήκες. Επομένως, πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τους αρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να δοθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης στα συγγράμματα των μαθημάτων, προκειμένου να υποστηριχθεί ακόμη περισσότερο η μετάπτωση σε συστήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Στις οδηγίες του Υπουργείου αναφέρεται ότι η προσφορά μαθημάτων εξ αποστάσεως, δεν μπορεί να περιορίζεται μόνον στον ασύγχρονο τρόπο, αλλά είναι αναγκαίο να συνοδεύεται και από διδασκαλία με σύγχρονο τρόπο (διαδικτυακή διεξαγωγή του μαθήματος) ή και από βιντεοσκοπημένες διαλέξεις. Το σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει δημιουργηθεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών καλύπτει τις προϋποθέσεις αυτές, αφού για το μεν σύγχρονο μέρος έχει διατεθεί το λογισμικό Skype for Business, ενώ ως πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης υφίσταται ήδη το e-class. 
Η Επιτροπή παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή και συνεκτιμά στις αποφάσεις της όλες τις δημιουργικές προτάσεις των συναδέλφων, αλλά και τις απόψεις της φοιτητικής κοινότητας, για την ενδεχόμενη χρήση και άλλων διαθέσιμων εργαλείων. Ωστόσο, η μέχρι στιγμής κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα μεγάλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διεθνώς, δείχνει ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων επιλέγεται μια συγκεκριμένη πλατφόρμα, κυρίως για λόγους υποστήριξης και εκπαίδευσης του προσωπικού, εξοικείωσης των φοιτητών με συγκεκριμένα και σταθερά περιβάλλοντα μάθησης, αλλά και για λόγους τεχνικής υποστήριξης των συστημάτων. Δεν είναι επιθυμητό να μην επιτραπεί η χρήση και άλλων εργαλείων που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά, όμως σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αναγκαίο να συνυπολογίζονται τα ζητήματα πιστοποίησης της διαδικασίας ως προς την ολοκλήρωση ενός μαθήματος, η προστασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά και ζητήματα διάθεσης υλικού σε άλλες πλατφόρμες εκτός Πανεπιστημίου Πατρών. Επίσης, σε αυτή τη φάση μετάπτωσης σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οι υποστηρικτικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών δεν θα είναι σε θέση να υποστηρίξουν τεχνικά ζητήματα  για κάθε πλατφόρμα σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης. Σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση κρίσης, είναι απαραίτητο να συντονιστούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό όλα τα διαθέσιμα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να αποφευχθούν παράπλευρα προβλήματα που ενδεχομένως να προκύψουν από την πολυτυπία των λύσεων που θα επιλεγούν.

Η αποτίμηση της Επιτροπής για τις δύο πρώτες ημέρες πιλοτικής λειτουργίας είναι απολύτως θετική. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και υπό εξαιρετικά  πιεστικές συνθήκες έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την προετοιμασία εκείνων των λύσεων που θα έχουν ως αποτέλεσμα την ομαλοποίηση της κατάστασης στο μέτρο του εφικτού. Ο βαθμός κινητοποίησης του συνόλου της κοινότητας του Ιδρύματος εγγυάται ότι εντός των επόμενων ημερών θα έχει αποκατασταθεί το μεγαλύτερο μέρος της εκπαιδευτικής λειτουργίας.
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Με βάση τα έως τώρα στοιχεία από όλες τις ακαδημαϊκές μονάδες προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των θεωρητικών μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων και του θεωρητικού μέρους των εργαστηρίων, καθώς και των εργαστηρίων που έχουν ασκήσεις με χρήση υπολογιστικών συστημάτων και προσομοίωσης, θα προσφερθεί με το σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Οι αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση των λογισμικών, και ιδιαίτερα του Skype for Business, έχουν αναρτηθεί από τις 15/3/20 στον ειδικό χώρο του eclass: «Εκπαιδευτική Λειτουργία την εποχή του Covid-19».
Προκειμένου να υποστηριχθεί ακόμη περισσότερο η διαδικασία μετάπτωσης των μαθημάτων στο σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και μετά από αιτήματα πολλών μελών του διδακτικού προσωπικού, αποφασίστηκε να διοργανωθούν τέσσερα διαδικτυακά σεμινάρια (webinars), με αντικείμενο τα τεχνικά ζητήματα και την εκπαιδευτική αξιοποίηση του λογισμικού Skype for Business.
Τα σεμινάρια αυτά έχουν προγραμματιστεί για Παρασκευή και Σάββατο, δηλαδή πριν την έναρξη της πρώτης εβδομάδας πλήρους μετάπτωσης. Οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής είναι:
Παρασκευή 20/3: 11.00πμ-12.00μ και 17.00-18.00
Σάββατο 21/3: 11.00πμ-12.00μ και 17.00-18.00
Προκειμένου να διασφαλιστεί από τεχνική άποψη η διεξαγωγή των σεμιναρίων είναι αναγκαίο να υπάρξει ανώτατος αριθμός συνδεδεμένων χρηστών. Για τον λόγο αυτό τα μέλη του διδακτικού προσωπικού (όλων των τύπων και κατηγοριών) που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν παρακαλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία (και την προτιμώμενη ημέρα και ώρα) στην παρακάτω φόρμα: https://sfb.sites.upnet.gr/webinars/.
Σημειώνεται ότι, εφόσον υπάρξει κάλυψη μιας από τις επιλογές, η δυνατότητα συμπλήρωσης θα αφορά τις υπόλοιπες. Οι εγγραφέντες θα λαμβάνουν άμεσα αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό μήνυμα (email) με τίτλο «Συμμετοχή σε Webinar Skype for Bussiness – xxx (ένδειξη ημέρας και ώρας συμμετοχής)».

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Αξίζει να αναφερθεί ότι τα πρώτα αποτελέσματα σχετικά με την εξ αποστάσεως διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών είναι πράγματι εντυπωσιακά.

Για τις δύο πρώτες ημέρες
• Skype Μeetings:  Οργανωθήκαν  3.918 Meetings από τους χρήστες του Πανεπιστημίου Πατρών 
• SFB Site Analytics:  74.496 Pageviews στην σελίδα παροχής των οδηγιών https://sfb.sites.upnet.gr/ 
• eclass users: 4338 Εγγεγραμμένοι χρήστες στο μάθημα “Εκπαιδευτική λειτουργία την εποχή του COVID-19”

Για την εβδομάδα 16 – 20.3.20
• Τηλεφωνική Γραμμή Υποστήριξης:  542 κλήσεις 
• Ηλεκτρονικά Μηνύματα: 156 ηλεκτρονικά μηνύματα Υποστήριξης 
• Facebook: Η δημοσίευση για την έναρξη της εξ αποστάσεως διδασκαλίας προσέγγισε 23.772 άτομα στο facebook.
• Instagram:  Η δημοσίευση για την έναρξη της εξ αποστάσεως διδασκαλίας προσέγγισε 3.045 άτομα στο isntagram

Νεότερα στοιχεία θα έχουμε τις επόμενες ημέρες, τα οποία και θα ανακοινώσουμε.
Ευχαριστούμε τους διδάσκοντες όλων των κατηγοριών για την ανταπόκρισή τους, και τους φοιτητές μας για την εξαιρετική συνεργασία και ανταπόκριση.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Υποστήριξη εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου
Σε συνέχεια της ενημέρωσης της Επιτροπής του Πανεπιστημίου για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι στην ιστοσελίδα “Υποστήριξη εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου” της Βιβλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης, συγκεντρώνονται ψηφιακοί εκπαιδευτικοί πόροι, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις τρέχουσες υποδομές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου μας. Οι πόροι αυτοί προέρχονται είτε από πρωτοβουλίες ανοικτής πρόσβασης, είτε από συνδρομητικές πηγές και αγορές ψηφιακού υλικού. Πιο συγκεκριμένα:
Υπενθυμίζεται η δράση του ΣΕΑΒ «Κάλιππος» και η ελεύθερη διάθεση 512 ελληνόγλωσσων ακαδημαϊκών συγγραμμάτων.
Έχει γίνει η πρώτη επιλογή τίτλων βιβλίων γενικής παιδείας ή αναφοράς, π.χ. λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, εγχειρίδια, κλπ., στα οποία η Βιβλιοθήκη παρέχει πρόσβαση είτε από δικές της αγορές είτε μέσω ΣΕΑΒ.
Προτείνονται ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι που έχουν δημιουργηθεί από Πανεπιστήμια εγνωσμένου κύρους.
Παράλληλα, όπως και στην περίπτωση του ερευνητικού υλικού, πολλοί εκδοτικοί οίκοι διαθέτουν ανοικτά συλλογές ακαδημαϊκών συγγραμμάτων, για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Στη λίστα της ΒΚΠ, αυτή τη στιγμή, υπάρχουν οι προσφορές του Cambridge University Press και του Elsevier.
Το προσωπικό της ΒΚΠ καταγράφει όσες προσφορές αφορούν τα επιστημονικά πεδία έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, τις αξιολογεί και επικοινωνεί με τους εκδοτικούς οίκους για την απόκτηση των δικαιωμάτων πρόσβασης.
Επίσης, στον κατάλογο υπάρχουν προτάσεις για υπηρεσίες ψυχαγωγικών αναγνωσμάτων.
Η ιστοσελίδα θα ενημερώνεται διαρκώς τις επόμενες ημέρες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ HARVARD ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard με το Πανεπιστήμιο Πατρών χορηγούνται δύο (2) υποτροφίες ύψους 5.025 δολαρίων Η.Π.Α. έκαστη, μία από το Κ.Ε.Σ. και μία από το Πανεπιστήμιο Πατρών (Επιτροπή Ερευνών). Οι υποτροφίες προσφέρονται σε φοιτήτριες/φοιτητές από το 3ο έτος προπτυχιακών σπουδών και άνω, ή μεταπτυχιακές φοιτήτριες/μεταπτυχιακούς φοιτητές A´ κύκλου (ΠΜΣ), ηλικίας μέχρι και 26 ετών, των Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών για τη συμμετοχή τους στο θερινό πρόγραμμα 2020 του Πανεπιστημίου Harvard στην Ελλάδα (Ναύπλιο και Θεσσαλονίκη), με αντικείμενο τις Συγκριτικές Πολιτισμικές Σπουδές. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020. Αναλυτικές πληροφορίες στον σύνδεσμο http://www.upatras.gr/el/node/9079

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η 14η Μαθηματική Ολυμπιάδα Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEEMOUS 2020) πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Μαθηματικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου από 3-8 Μαρτίου 2020 και έλαβαν μέρος 61 φοιτητές από 14 Πανεπιστήμια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών συμμετείχε με μια ομάδα τεσσάρων (4) φοιτητών του Β΄ έτους σπουδών, τους κκ. Νικολακόπουλο Δημήτριο, Οικονόμου Βασίλειο-Νεκτάριο, Σιώκο Γεώργιο και Σταμάτη Βασίλειο και με συνοδό τον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος κ. Ρόϊδο Νικόλαο και απέσπασε δύο χάλκινα μετάλλια με τους κ.κ. Νικολακόπουλο Δημήτριο και Οικονόμου Βασίλειο-Νεκτάριο.
Οι διακρίσεις αυτές των φοιτητών μας δείχνουν την ποιότητα του έργου που επιτελείται στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου μας, την αγάπη των φοιτητών για τα μαθηματικά και αποτελούν τόνο αισιοδοξίας και πνοή ελπίδας για την δημόσια εκπαίδευση.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID-19 / ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τα «Μέτρα πρόληψης της εξάπλωσης της νόσου COVID-19/Οδηγίες για τους εργαζομένους στο Πανεπιστήμιο Πατρών» της Ιατρού Εργασίας του Ιδρύματος κ. Δ. Τριανταφύλλου εδώ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΝΑΓΚΗΣ / ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ
Τα τηλέφωνα για ώρες ανάγκης στην κοινότητά μας είναι:
• 11771, τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης, την οποία μπορείτε να καλείτε επί 24/ώρου βάσεως, από οποιοδήποτε κινητό ή σταθερό τηλέφωνο (εντός νομού Αχαΐας). Η τηλεφωνική αυτή γραμμή συνδέεται απ’ ευθείας με τους φύλακες του Πανεπιστημίου, για άμεση παροχή βοήθειας.
• Οι βλάβες μπορούν να ανακοινώνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον αριθμό τηλεφώνου 2610 996666 και κατά τις μη εργάσιμες ημέρες στην ομάδα επιφυλακής εγκαταστάσεων (τηλέφωνο: 6978188888), επιφυλακής υδραυλικού (τηλέφ.: 6978188886) ή στο τηλέφ.: 2610 996666 (το οποίο θα εκτρέπεται στην ομάδα επιφυλακής εγκαταστάσεων). Οι βλάβες τηλεφώνων και δικτυακών υποδομών δηλώνονται στο τηλέφωνο 6982961126 της επιφυλακής δικτύων.
• Οι αριθμοί κλήσης των φυλάκων είναι 6978188881 και 6978188882 (εντός και εκτός νομού Αχαΐας).
• Για ό,τι αφορά βλάβες στο Αγρίνιο θα πρέπει να ενημερώνετε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τον κ. Κ. Καρρά, στο τηλ. 2641074127 (kokarras@upatras.gr).

Πάτρα, 20  Μαρτίου 2020
Από την Πρυτανεία – Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων,
Εθιμοτυπίας και Εκδηλώσεων Πανεπιστημίου Πατρών