Το Γραφείο Διασύνδεσης προσφέρει βοήθεια και συμβουλευτική υποστήριξη σε φοιτητές και αποφοίτους, τόσο κατά τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας, όσο και κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για μεταπτυχιακές σπουδές (σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, συστατικών επιστολών, προετοιμασία για συνέντευξη επιλογής κτλ.). Αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας και των παραγωγικών μονάδων, πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους για την αγορά εργασίας και τους εργοδοτικούς φορείς, διαθέτει αρχείο αγγελιών για νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για υποτροφίες, προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαιδευτικά σεμινάρια και συνέδρια, οργανώνει ημερίδες, σεμινάρια και συνέδρια για την καλύτερη ενημέρωση των φοιτητών και αποφοίτων πάνω σε θέματα που σχετίζονται με την απασχόληση και την πρόσβαση στον κόσμο της εργασίας. Όλες οι υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης παρέχονται δωρεάν. Η λειτουργία και οι δραστηριότητές του διέπονται από Κώδικα Δεοντολογίας, με σκοπό την διαφύλαξη του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων και των ίσων ευκαιριών πρόσβασης.

Ιστοσελίδα: https://www.cais.upatras.gr/